Waarom

Starters willen een antwoord op de vragen: 

Ben ik competent genoeg?

 

 

 

Hoe kan ik zeer geëngageerd zijn en

 

 

 

tegelijkertijd ook goed voor mezelf zorgen?

 

 

 

Met welke visie wil ik in onderwijs staan?

 

 

Startkracht! geeft beginnende leraren concrete handvaten om een antwoord te vinden op deze vragen en speelt op deze manier in op de noden van beginnende leerkrachten in de praktijk. 

Het ondersteunen van starters bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen is hoognodig. Binnen het onderwijs is er immers een grote uitval bij beginnende leerkrachten. Gemotiveerde, enthousiaste leerkrachten verlaten vervroegd het onderwijswerkveld: maar liefst 12% in het kleuteronderwijs en 22% in het lager onderwijs (Beleidsnota onderwijs, 2014-2019). Bovendien ervaren beginnende leraren bij hun start in het lerarenberoep vaak een enorme praktijkschok. 

Uit verschillende hoeken worden initiatieven genomen om beginnende leraren beter te ondersteunen.  

Zo wordt met de recent goedgekeurde CAOXI (Crevits,2018) een breed pakket aan loopbaanmaatregelen ingevoerd om de situatie van startende leerkrachten te versterken. Naast de introductie van het lerarenplatform zal een doorgedreven en kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding voor elke starter in de toekomst (vanaf 1 oktober 2018) een recht en een plicht worden. Aanvangsbegeleiding wordt officiëel opgenomen in de functiebeschrijving van de leerkracht en schoolbesturen en schoolgemeenschappen moeten afspraken maken over welke invulling aanvangsbegeleiding zal krijgen met de daartoe voorziene extra middelen. 

Vanuit het beleid wordt aangedrongen om  aanvangsbegeleiding te conceptualiseren in een gedeelde verantwoordelijkheid van de initiële lerarenopleiding, de plaatselijke school en de pedagogische begeleiding. Zo geeft de VLOR (2014) aan dat er nood is aan het realiseren van afstemming van referentiekaders die deze bovengenoemde stakeholders hanteren voor het ondersteunen van leraren. Startkracht! kan een middel zijn om deze afstemming te realiseren. Het gebruik van het instrument kan leiden tot een wederzijdse versterking van elke stakeholder en zou in de toekomst kunnen fungeren als een krachtig instrument ter ondersteuning van het professionaliseringsbeleid voor alle personeelsleden.  

Zowel in dit onderzoek als in het voorafgaand, verkennend PWO-project “Aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten. Op zoek naar een samenspel” werd vertrokken vanuit het idee van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ en werd er op zoek gegaan naar wat de visie, kansen en verwachtingen zijn van een samenwerking tussen de stakeholders (scholen, schoolgemeenschappen, pedagogisch begeleiders en lerarenopleidingen) in de aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten.