• Tot hoe laat werk jij (meestal) door op een gemiddelde schooldag?
 • Toonde jij al bij de leerinhoud passende films die een of meerdere lesuren duren?
 • Toen je na de vakantie weer ging werken, was je toen wachtwoorden en/of inlognamen vergeten?
 • Toen je na de vakantie weer ging werken, was je toen wachtwoorden en/of inlognamen vergeten?
 • Time-outs als straf in het onderwijs moeten helemaal verdwijnen.
 • Tijdens een les voel ik me vaak gespannen.
 • Tijdens een les voel ik me vaak gespannen.
 • Tijdens de les, wat doe je wanneer een leerling/student weigert iets uit te voeren dat moet gebeuren?
 • Tijdens de les, wat doe je wanneer een leerling/student weigert iets uit te voeren dat moet gebeuren?
 • Tijdens de les, waar hangen de jassen van leerlingen/studenten/cursisten?
 • Tijdens de les, neem jij je telefoon op wanneer iemand je belt?
 • Tijdens de krokusvakantie, negeerde je bewust je school-/werkinbox?
 • Tijd om te bekennen! Heb jij al ooit ...
 • Themaweken of themadagen, feestdagen en dergelijke gaan ten koste van de onderwijskwaliteit.
 • Themaweken of themadagen, feestdagen en dergelijke gaan ten koste van de onderwijskwaliteit.
 • Terwijl je deelneemt aan een bijscholing/nascholing/... wat doen je leerlingen/studenten/cursisten dan?
 • Terwijl ik lesgeef, verlies ik vaak de tijd uit het oog.
 • Terwijl ik lesgeef, verlies ik vaak de tijd uit het oog.
 • Tel je de dagen tot aan de zomervakantie af?
 • Taalontwikkelend lesgeven draait om drie pijlers: context, taalsteun en ...?
 • Studeerde jij het vak dat je geeft?
 • Studeerde jij het vak dat je geeft?
 • Stond bij jou op school de directie de voorbije maand voor de klas om een afwezige collega te vervangen?
 • Stimuleer jij je kleuters om samen te werken (bv. onderling overleggen)?
 • Stimuleer jij het kritisch denken bij jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Stemde jij dit jaar voor de sociale verkiezingen?
 • Stelt jouw school al lokalen ter beschikking voor verenigingen?
 • Stelling: zowel positieve als negatieve opmerkingen op het rapport van leerlingen/studenten/cursisten kunnen een levenslange impact hebben.
 • Stelling: zodra leerlingen/studenten/cursisten een vrij moment hebben, nemen ze hun gsm of smartphone.
 • Stelling: zichtbare armoede neemt toe op mijn school.
 • Stelling: zedenleer moet een keuzevak worden in het lessenrooster.
 • Stelling: wie onbewuste vooroordelen niet kan uitschakelen, kan geen goede leerkracht zijn.
 • Stelling: Wie investeert in onderwijs en welzijn, bespaart automatisch op justitie.
 • Stelling: wie honger lijdt, kan niet tot leren komen.
 • Stelling: werken op gedrag is een voorwaarde om tot goed lesgeven te komen.
 • Stelling: Werken met verschillende soorten diploma’s (bv. de leraar-assistent, de leraar-bachelor en de leraar-master) zal voor meer instroom in het lerarenberoep zorgen.
 • Stelling: We moeten streven naar een digitaal onderwijs waar alle leerlingen/studenten hun individueel traject volgen.
 • Stelling: We moeten streven naar een digitaal onderwijs waar alle leerlingen/studenten hun individueel traject volgen.
 • Stelling: we moeten meer actie voeren om het lerarentekort aan te pakken.
 • Stelling: we kunnen veerkracht aanleren aan onze leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: we kunnen veel leren van zij-instromers.
 • Stelling: wanneer minimumdoelen/eindtermen herwerkt worden, wil ik graag inspraak.
 • Stelling: Wanneer ik ziek ben op een werkdag, blijf ik thuis zonder schuldgevoel.
 • Stelling: Wanneer ik voel dat leerlingen/studenten/cursisten de leerstof niet begrijpen, probeer ik een andere aanpak uit.
 • Stelling: wanneer een leerling wordt weggestuurd van school, is dit ook een stukje falen van die school.
 • Stelling: voor mijn werk doe ik regelmatig taken die ik overbodig vind.
 • Stelling: Voor elk vak een andere leraar, ook in het basisonderwijs.
 • Stelling: voltijds werken van leraren dient aangemoedigd te worden.
 • Stelling: Vlaamse toetsen, die alle leerlingen vanaf volgend jaar vier keer in hun schoolcarrière dienen af te leggen, zullen de onderwijskwaliteit opkrikken.
 • Stelling: Verschillende eindtermen voor verschillende koepels maken meer onderwijsvrijheid mogelijk.
 • Stelling: vaste benoemingen zorgen er mee voor dat leraren langer het beroep uitoefenen.
 • Stelling: vaste benoemingen in het onderwijs moeten afgeschaft worden.
 • Stelling: vastbenoemd zijn, is (/zou) voor mij een belangrijke drijfveer (zijn) om in mijn huidige school te blijven werken.
 • Stelling: vanuit de samenleving is er voldoende respect voor het lerarenberoep.
 • Stelling: van leraren wordt tegenwoordig zoveel gevraagd dat elementaire vakkennis soms verloren geraakt.
 • Stelling: Vakantie is vakantie. Mijn leerlingen/studenten/cursisten geef ik geen extra opdrachten voor school.
 • Stelling: Vacatures voor leerkrachten raken bij ons op school snel ingevuld.
 • Stelling: Vacatures voor leerkrachten raken bij ons op school snel ingevuld.
 • Stelling: universiteiten en hogescholen staan machteloos tegenover de komst van AI.
 • Stelling: universiteiten en hogescholen moeten een plaats geven aan lezingen van ALLE politieke strekkingen.
 • Stelling: Tijdens vergaderingen met het voltallige (school)team voel ik mij geremd om zelf iets naar voren te brengen.
 • Stelling: Team-teaching/Co-teaching zorgt voor veel meer voorbereiding dan alleen lesgeven.
 • Stelling: Team-teaching/Co-teaching zorgt voor veel meer voorbereiding dan alleen lesgeven.
 • Stelling: Talentcentra zijn een goed initiatief om leerlingen beter te oriënteren.
 • Stelling: Studentendopen kunnen een waardevol onderdeel zijn van het studentenleven.
 • Stelling: studenten hebben recht om te betogen op de campus.
 • Stelling: studenten die niet naar de les kunnen komen, hebben recht op lesopnames.
 • Stelling: Structuur, rust en discipline in de klas brengen, is zinvol voor alle leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: starters krijgen te weinig begeleiding in de klas.
 • Stelling: Startende leerkrachten krijgen bij ons op school de kans om te groeien en hun talenten in te zetten.
 • Stelling: stagiaires in het onderwijs moeten betaald worden.
 • Stelling: Sociale media zijn een belangrijke bron voor mijn lessen.
 • Stelling: Sociale media zijn een belangrijke bron voor mijn lessen.
 • Stelling: sociale media heeft meer voor- dan nadelen.
 • Stelling: slechte resultaten van internationaal onderwijsonderzoek zorgt ervoor dat de moedeloosheid toeslaat in de leraarskamer.
 • Stelling: schrijfvaardigheid lijdt onder de aanwezigheid van technische snufjes.
 • Stelling: schoolinspecties komen de onderwijskwaliteit ten goede.
 • Stelling: schooldirecties moeten zelf ervaring blijven opdoen voor de klas zodat ze het contact met de praktijk niet verliezen.
 • Stelling: scholen zouden moeten samenwerken met externe organisaties en experts om seksuele opvoeding effectiever te kunnen aanbieden.
 • Stelling: Scholen zijn vaak eilandjes.
 • Stelling: Scholen zijn bang voor rechtszaken naar aanleiding van een negatieve evaluatie.
 • Stelling: Scholen zijn bang voor rechtszaken naar aanleiding van een negatieve evaluatie.
 • Stelling: scholen van het secundair en hoger onderwijs bieden beter zelf samenvattingen aan aan de leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: scholen moeten ook op zaterdag open zijn met een vrijetijdsaanbod.
 • Stelling: scholen hebben niet de taak om gezonde voeding te voorzien voor hun leerlingen.
 • Stelling: scholen dragen mee de verantwoordelijkheid om alcohol- en drugsmisbruik onder leerlingen te voorkomen.
 • Stelling: Reflecteren op het geleverde werk is minstens zo belangrijk als het geleverde werk zelf.
 • Stelling: reality programma's over onderwijs zijn nodig om de maatschappij een correct beeld te geven van ons werk.
 • Stelling: professionalisering is de motor van goed onderwijs.
 • Stelling: Professionalisering hoort bij je taak als leerkracht, ondersteuner, administratief personeel, directielid...
 • Stelling: pas wanneer je als jongere een helder toekomstplan hebt, hoor je thuis in het hoger onderwijs.
 • Stelling: Ouders zijn mondiger geworden wat betreft schoolaangelegenheden.
 • Stelling: Ouders vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Ouders vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn, maar wel meegaan op een buitenlandse schoolreis, zullen zelf de extra kosten moeten betalen als ze coronatesten moeten ondergaan tijdens die reis.
 • Stelling: Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn, maar wel meegaan op een buitenlandse schoolreis, zullen zelf de extra kosten moeten betalen als ze coronatesten moeten ondergaan tijdens die reis.
 • Stelling: ouders stellen hogere eisen aan leraren/scholen dan toen ik voor het eerst begon in het onderwijs.
 • Stelling: ouders mogen inspraak hebben in het curriculum van de school.
 • Stelling: ouders moeten het recht hebben om scholen makkelijk te kunnen vergelijken.
 • Stelling: Ouders hebben te hoge verwachtingen van mij.

Pagina's