• Stelling: Iedereen kan leren hoe je een klas moet managen.
 • Stelling: ICT zorgt voor verhoging van motivatie.
 • Stelling: hoe meer ervaring je hebt in het onderwijs, hoe minder werk je hebt buiten de schooluren.
 • Stelling: hoe je er uitziet als leraar, bepaalt mee hoe leerlingen/studenten/cursisten jou percipiëren.
 • Stelling: Hoe in de media gesproken wordt over het onderwijs in het algemeen, heeft een impact op hoe ik mij voel over mijn eigen job in het onderwijs.
 • Stelling: Het welzijn van leerlingen/studenten omhoog krijgen kan door de lessen later te laten starten.
 • Stelling: Het welzijn van leerlingen/studenten omhoog krijgen kan door de lessen later te laten starten.
 • Stelling: het uitbreiden van een schoolteam met specifieke expertises (bv. psychologen, logopedisten, e.d.) is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: het toestaan van hoofddoeken is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: het smartphonebeleid op onze school is goed uitgerold.
 • Stelling: het puberbrein staat nu meer onder druk dan pakweg 10 jaar geleden.
 • Stelling: het opnemen van patriottisme en nationalisme in schoolboeken is belangrijk om mee te geven aan de toekomstige generaties.
 • Stelling: het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen/studenten/cursisten verdient meer aandacht.
 • Stelling: Het onderwijs moet er in hoofdzaak toe bijdragen dat jongeren een plaats toegewezen krijgen op de arbeidsmarkt.
 • Stelling: het onderwijs heeft al die digitale hulpmiddelen niet nodig.
 • Stelling: Het niveau van de lerarenopleiding moet omhoog.
 • Stelling: Het niveau van de lerarenopleiding moet omhoog.
 • Stelling: Het mentaal welzijn van leerlingen/studenten/cursisten is de verantwoordelijkheid van het voltallige schoolteam.
 • Stelling: Het mentaal welzijn van leerlingen/studenten/cursisten is de verantwoordelijkheid van het voltallige schoolteam.
 • Stelling: Het leren als leraar is even belangrijk als het leren bij leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: het koppelen van de uitbetaling van de groeipakket aan het resultaat van de taaltest is een goed idee.
 • Stelling: Het jaarklassensysteem is een goede manier om leerlingen in groepen te verdelen.
 • Stelling: Het jaarklassensysteem is een goede manier om leerlingen in groepen te verdelen.
 • Stelling: Het is terecht dat Ben Weyts ouders bij de beslissing over een mogelijke kortere zomervakantie betrekt.
 • Stelling: Het is terecht dat Ben Weyts ouders bij de beslissing over een mogelijke kortere zomervakantie betrekt.
 • Stelling: het is logisch dat het leerstofpakket evolueert en wordt aangepast aan nieuwe maatschappelijke stromingen, zoals woke.
 • Stelling: Het is goed dat de nadruk in het onderwijs komt te liggen op Nederlands, talen en STEM?
 • Stelling: Het is goed dat de minimumleeftijd (5 jaar) voor basisonderwijs wegvalt en dat leerlingen vroeger kunnen starten na gunstig advies van CLB.
 • Stelling: Het is een taak van de overheid om basis-leermateriaal (bv. werkbladen) te voorzien dat gecontroleerd is op inhoudelijke correctheid, leereffectiviteit en aansluit bij de vooropgestelde leerdoelen/eindtermen.
 • Stelling: Het is een kerntaak voor de lesgever om met armoede bij leerlingen/studenten/cursisten bezig te zijn.
 • Stelling: Het is een goede zaak dat zij-instromers zonder pedagogisch diploma een lerarenbonus krijgen om dat diploma te behalen.
 • Stelling: het is een goed idee dat hoogbegaafde leerlingen versneld hun schoolloopbaan kunnen doorlopen.
 • Stelling: Het is een goed idee dat een master in het basisonderwijs volgens dat diploma betaald wordt.
 • Stelling: Het is een goed idee dat een master in het basisonderwijs volgens dat diploma betaald wordt.
 • Stelling: het is de verantwoordelijkheid van de ouders om kleuters na schooltijd voldoende in contact te brengen met het Nederlands.
 • Stelling: het is de taak van een leerkracht om jongeren te begeleiden in hun zoektocht naar hun genderidentiteit.
 • Stelling: Het is belangrijk dat leerlingen/studenten/cursisten leren om hun mening te beargumenteren.
 • Stelling: Het is belangrijk dat leerlingen over meerdere godsdiensten en levensbeschouwingen leren op school.
 • Stelling: het is aan leerkrachten om kinderen en jongeren te ondersteunen wanneer zij problemen binnen het gezin ondervinden.
 • Stelling: Het huidige onderwijsbeleid legt te veel nadruk op het onderwijs als systeem en te weinig op wat individuele leerkrachten nodig hebben.
 • Stelling: Het huidige onderwijsbeleid legt te veel nadruk op het onderwijs als systeem en te weinig op wat individuele leerkrachten nodig hebben.
 • Stelling: het gebruik van smartwatches leidt leerlingen/studenten/cursisten af.
 • Stelling: het gebruik van een laptop in de klas vermindert de concentratie bij mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: het feit dat er leerlingen zijn die geen plaats vinden in het buitengewoon onderwijs, zet een extra druk op reguliere scholen.
 • Stelling: Het CLB is een waardevolle partner om mee samen te werken.
 • Stelling: het afschaffen van 4/5 tewerkstelling is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: het afnemen van de Koalatesten ging dit jaar vlotter dan vorig jaar.
 • Stelling: Het administratieve luik weegt zwaar door in mijn job.
 • Stelling: Het administratieve luik weegt zwaar door in mijn job.
 • Stelling: het aantal uren in de klas zou moeten worden ingekort om leerlingen meer ruimte te geven voor buitenschoolse activiteiten.
 • Stelling: Herhaling tijdens de les zorgt voor leerwinst.
 • Stelling: Herexamens zijn nuttig.
 • Stelling: Herexamens zijn nuttig.
 • Stelling: godsdienst moet een keuzevak worden in het lessenrooster.
 • Stelling: Gepensioneerde leraars moeten onbeperkt voor de klas kunnen staan (en daar voor betaald worden).
 • Stelling: georganiseerde werkgroepen zijn een meerwaarde voor de school
 • Stelling: gender is een thema dat meer in de lessen aan bod zou moeten komen.
 • Stelling: faalangst bij leerlingen/studenten/cursisten is het gevolg van te hoge verwachtingen van de maatschappij.
 • Stelling: Er zou een transferverbod moeten komen in een bepaalde periode waarin leraren/docenten niet kunnen overstappen naar een andere school.
 • Stelling: er zijn op mijn school afspraken over welke lesinhouden over relaties en seksualiteit aan bod komen in welk vak/welke les.
 • Stelling: er zijn meer kinderen die niet zindelijk starten in de kleuterklas dan drie jaar geleden
 • Stelling: Er wordt veel geroddeld op mijn school door collega's.
 • Stelling: Er wordt bij ons op school transparant gecommuniceerd over de kosten die de school maakt en doorrekent aan de ouders.
 • Stelling: er moeten ontbijtmogelijkheden zijn op school voor leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Er moeten in Vlaanderen meer verkeersvrije schoolstraten komen.
 • Stelling: er moet op school ruimte gemaakt worden voor trainingen rond stressbestendigheid.
 • Stelling: er moet op school meer aandacht zijn voor leerlingen/studenten/cursisten in gescheiden gezinnen.
 • Stelling: er moet meer overleg zijn tussen verschillende scholen binnen dezelfde scholengemeenschap.
 • Stelling: er moet meer groen zijn op mijn school.
 • Stelling: er moet meer aandacht besteed worden aan gezonde voeding in onderwijscurricula.
 • Stelling: er moet loondifferentiatie komen tussen leraren.
 • Stelling: er moet een wettelijk maximum komen voor het aantal leerlingen in een klas.
 • Stelling: Er moet een verplichte toets academisch begrijpend lezen komen wanneer studenten willen starten in hoger onderwijs.
 • Stelling: er moet een verbod komen op invulboeken.
 • Stelling: er moet een smartphoneverbod komen op scholen.
 • Stelling: Er kan op mijn school nog meer bespaard worden
 • Stelling: Er is voldoende tijd voor collegiaal overleg.
 • Stelling: Er is voldoende tijd voor collegiaal overleg.
 • Stelling: er is voldoende externe ondersteuning om leerlingen/studenten/cursisten te begeleiden op school wanneer ze problemen ervaren in hun gezin.
 • Stelling: er is nood aan extra ondersteuning voor leerlingen met een beperking in reguliere scholen.
 • Stelling: er is een structurele verandering van het onderwijssysteem nodig.
 • Stelling: Er is een goede balans tussen mijn werk- en privéleven.
 • Stelling: Er is binnen mijn school voldoende tijd om te leren met collega’s.
 • Stelling: Er is binnen mijn school voldoende tijd om te leren met collega’s.
 • Stelling: Er heerst een positieve schoolsfeer op de school waar ik werk.
 • Stelling: een zelfgemaakte cursus is altijd beter dan een invulboek.
 • Stelling: een vierdaagse schoolweek is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: Een verstrenging van de studievoortgang is een goede zaak.
 • Stelling: Een verstrenging van de studievoortgang is een goede zaak.
 • Stelling: Een verplicht maatschappelijk engagement (bv. studiebegeleiding, naschoolse sport...) is een meerwaarde voor het studieprogramma van een student.
 • Stelling: Een verbod op fastfoodrestaurants rond scholen is nodig.
 • Stelling: Een vaste admin-maandag bij de start van een semester zou goed zijn voor mijn work life balans. Vakantie zou meer vakantie zijn.
 • Stelling: een totaalverbod van smartphones op scholen is haalbaar.
 • Stelling: Een team dat goed samenwerkt, is tot veel grotere prestaties in staat dan individuele leraren (hoe goed ze ook zijn).
 • Stelling: Een school moet warme maaltijden aanbieden aan de leerlingen.
 • Stelling: Een school moet warme maaltijden aanbieden aan de leerlingen.
 • Stelling: een school met enkel jonge leraren schrikt mij af.
 • Stelling: een school mag wat mij betreft het uitreiken van een rapport gebruiken als drukkingsmiddel om onbetaalde facturen te laten betalen.
 • Stelling: Een premie voor fulltime werken als leraar zal helpen om het lerarentekort op te lossen.
 • Stelling: Een politieagent voor en na schooltijd aan de schoolpoort is een goed idee.

Pagina's