• Stelling: de politiek alleen kan het lerarentekort niet oplossen.
 • Stelling: de overheid mag werkzoekende leraren verplichten om te werken op scholen waar de nood hoog is.
 • Stelling: de openheid over gender zorgt ervoor dat meer leerlingen/studenten/cursisten vandaag zichzelf kunnen zijn.
 • Stelling: de ontwikkeling van professionele vaardigheden bij leraren dient geëvalueerd te worden.
 • Stelling: de onderwijskoepels moeten (nog) meer samenwerken.
 • Stelling: De ondersteuning van een onderwijsassistent zou mij toelaten me beter te focussen op mijn lesgeven.
 • Stelling: de nieuwe eindtermen/minimumdoelen moeten de leerplannen ambitieuzer maken.
 • Stelling: De naamsverandering van eindtermen in minimumdoelen zal voor meer duidelijkheid zorgen?
 • Stelling: de meeste van mijn leerlingen/studenten/cursisten durven erover praten als hun grenzen overschreden worden.
 • Stelling: De meerderheid van mijn collega's is ambitieus.
 • Stelling: de maatschappij is te veel ingericht op maat van de werkende mens en te weinig op het schoolgaande kind.
 • Stelling: de lerarenopleiding heeft mij voldoende voorbereid op mijn dagelijkse praktijk.
 • Stelling: de lerarenbonus maakt het lerarentekort in mijn school groter.
 • Stelling: De leraar/docent heeft de eindverantwoordelijkheid in het evaluatieproces van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: de lente heeft een positief effect op mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: de leerplichtleeftijd zou geleidelijk verder verlaagd moeten worden van 5 naar 3 jaar.
 • Stelling: de leerplicht moet verlaagd worden naar drie jaar.
 • Stelling: de leefwereld van de leerlingen/studenten/cursisten is doordrongen van de Engelse taal.
 • Stelling: de kwaliteit van het onderwijs verbeteren doen we door taal en kennis meer centraal te zetten.
 • Stelling: De kleuters in mijn klas beginnen de klasregels al goed te kennen.
 • Stelling: De kleuters in mijn klas beginnen de klasregels al goed te kennen.
 • Stelling: de kledingvoorschriften in het schoolreglement van mijn school zijn verouderd.
 • Stelling: De kledingregels op school zijn strenger voor meisjes dan voor jongens.
 • Stelling: De kledingregels op school zijn strenger voor meisjes dan voor jongens.
 • Stelling: de kinderen van vandaag zijn niet anders dan de kinderen van vroeger.
 • Stelling: De juridisering van het onderwijs zorgt ervoor dat leraars anders gaan lesgeven om betwistingen te vermijden.
 • Stelling: de instaptoets in de lerarenopleiding is nodig om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.
 • Stelling: De indeling/inrichting van een klas heeft invloed op het leerproces van leerlingen/studenten.
 • Stelling: De indeling/inrichting van een klas heeft invloed op het leerproces van leerlingen/studenten.
 • Stelling: de hervorming van het curriculum van het lager onderwijs is de belangrijkste onderwijshervorming in de komende jaren.
 • Stelling: De grootste druk op mijn schouders komt van mezelf.
 • Stelling: de functie van leraar-specialisten is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: De executieve functies van leerlingen zijn een goede voorspeller van onderwijssucces. #PoweredByResearchED
 • Stelling: De digitalisering van onderwijs betekent vooruitgang.
 • Stelling: De digitalisering van onderwijs betekent vooruitgang.
 • Stelling: de creatie van de functie 'onderwijsassistent' is een goede maatregel om het lerarentekort weg te werken.
 • Stelling: de coronapandemie heeft bestaande ongelijkheden in het onderwijssysteem vergroot.
 • Stelling: De communicatie tussen collega's en leidinggevenden op mijn school verloopt efficiënt.
 • Stelling: de catering op mijn school moet gezonder.
 • Stelling: De beste manier om een onderwerp te introduceren, is te beginnen met de ervaring van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: De besparingen op onderwijs­taken zetten de kwaliteit van het onderwijs onder druk.
 • Stelling: de aanwezigheid van smartphones verstoort mijn lessen.
 • Stelling: de aanvangsbegeleiding van zij-instromers vraagt een andere invulling dan die van starters die net de lerarenopleiding hebben afgerond.
 • Stelling: de "rugzakken" van leerlingen/studenten/cursisten worden steeds zwaarder.
 • Stelling: conversaties met collega's zie ik als een vorm van professionalisering.
 • Stelling: Coaching van directies is structureel noodzakelijk.
 • Stelling: Co-teaching is volgens mij een aanpak om inclusie te verwezenlijken.
 • Stelling: Co-teaching is volgens mij een aanpak om inclusie te verwezenlijken.
 • Stelling: Bij verbetering/deliberatie houden we rekening met de randvoorwaarden waarin die evaluatie is gebeurd (temperatuur lokaal, mondmaskers, geluidsoverlast...).
 • Stelling: Bij verbetering/deliberatie houden we rekening met de randvoorwaarden waarin die evaluatie is gebeurd (temperatuur lokaal, mondmaskers, geluidsoverlast...).
 • Stelling: Bij ons op school krijgen leerlingen die sterk zijn in wiskunde/STEM én talen het advies om in het hoger onderwijs op de wiskundige sterktes verder te bouwen.
 • Stelling: Bij mij op school voel ik de daling van de koopkracht van mijn school. (bv. verwarming of aankoop materiaal)
 • Stelling: Bij gesprekken en discussies over onderwijs neem ik het volwassenonderwijs ook mee in mijn redeneringen en meningen.
 • Stelling: Bij de instructie van een taak is het goed om een sterke taak van een andere leerling te tonen als voorbeeld. #PoweredByResearchED
 • Stelling: Bij de instructie van een taak is het goed om een sterke taak van een andere leerling te tonen als voorbeeld. #PoweredByResearchED
 • Stelling: beter een slechte leraar voor de klas, dan geen leraar.
 • Stelling: best presterende leerlingen zijn grootste slachtoffer van het lerarentekort.
 • Stelling: beleefdheid moet een kernwaarde zijn in ons onderwijs.
 • Stelling: bekeken vanuit het perspectief van de leerlingen/studenten/cursisten, zouden schooldagen beter later beginnen.
 • Stelling: Behoud van leraren is een belangrijk element in de strijd tegen het lerarentekort.
 • Stelling: Anderstalige leerlingen/studenten worden op onze school voldoende ondersteund.
 • Stelling: Anderstalige leerlingen/studenten worden op onze school voldoende ondersteund.
 • Stelling: Als zij-instromers 20 jaar anciënniteit (tot nu: 10 jaar) mee kunnen nemen uit andere sectoren dan zal dat voor een grotere instroom naar het lerarenberoep zorgen.
 • Stelling: als we de kwaliteit van ons onderwijs willen verbeteren, moeten we anderstalige kinderen tijdelijk samenbrengen in andere klassen dan hun klasgenoten.
 • Stelling: als we artificiële intelligentie nu niet in het lessenpakket integreren, zullen we met onze school achterophinken.
 • Stelling: als meer dan de helft van je leerlingen gebuisd is voor je test, dan is dit een teken dat de leraar de leerinhoud niet goed overbracht.
 • Stelling: als leraren samenwerken, kunnen ze studiemateriaal (handboeken, cursussen) beter maken.
 • Stelling: als leraar moeten we in alle vakken punten aftrekken voor spellingsfouten.
 • Stelling: Als leraar maak je het verschil voor je leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: als leraar heb je engelengeduld nodig.
 • Stelling: Als leraar af en toe eens dialect spreken in de klas, kan de drempel verlagen voor (bepaalde) leerlingen.
 • Stelling: Als leerlingen/studenten/cursisten samenwerken, stel ik zelf groepjes samen.
 • Stelling: als leerkracht mag ik mijn klas oproepen om deel te nemen aan protesten.
 • Stelling: als leerkracht kan je leerlingen/studenten/cursisten helpen om hun faalangst te overwinnen.
 • Stelling: als leerkracht heb ik zelf ook last van faalangst.
 • Stelling: als je leerlingen/studenten/cursisten gelijke kansen wilt geven, moet je ze ongelijk behandelen.
 • Stelling: als individuele leraar kan je een leerling die schoolmoe is overtuigen om de schoolcarrière nog een kans te geven.
 • Stelling: Als ik ’s morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te gaan.
 • Stelling: als ik zou kunnen terugkeren in de tijd, zou ik er opnieuw voor kiezen om leraar te worden.
 • Stelling: als ik het heb over gezinnen, zorg ik voor een diversiteit aan gezinsvormen in mijn didactisch materiaal en in de voorbeelden die ik gebruik.
 • Stelling: Als ik feedback geef op een opdracht van een leerling dan is op het einde van dat proces de taak beter, maar niet de leerling. #PoweredByResearchED
 • Stelling: als directeur zet ik in op samenwerking.
 • Stelling: alle scholen moeten gratis maaltijden aanbieden.
 • Stelling: alle leraren van elke school moeten minstens jaarlijks een bijscholing/opfrissing rond EHBO volgen.
 • Stelling: alle leerlingen/studenten/cursisten moeten thuis in het bezit zijn van een computer, tablet ... om nog te kunnen volgen op school.
 • Stelling: AI niet gebruiken in de klas is een gemiste kans.
 • Stelling: AI kan mijn onderwijsmethoden en leerresultaten van studenten positief beïnvloeden.
 • Stelling: AI kan de stress van leerlingen/studenten/cursisten helpen verminderen.
 • Stelling: adviezen van onderwijsexperts zijn in overeenstemming met de realiteit van het lesgeven. (gemiddeld genomen)
 • Stelling: administratief werk is dé bron van stress voor mij op het werk.
 • Stelling: 'Roep iedereen (begeleiders, inspecteurs ...) terug voor de klas om een duidelijk signaal te geven over het lerarentekort.'
 • Stelling: 'overlabeling' doet meer kwaad dan goed.
 • Stelling: "Zorg voor rust voor de leerkrachten. De ene vernieuwing is nog niet rond of men start al met de volgende."
 • Stelling: "Zorg voor een sterk datagedreven beleid om gefundeerde bijsturingen te doen."
 • Stelling: "Zorg dragen voor het huidige onderwijspersoneel doe je niet door meer loon te geven."
 • Stelling: "Wie de Minister van Onderwijs ook is: hij of zij is altijd kop van Jut."
 • Stelling: "Voeg buitengewoon en gewoon onderwijs samen op dezelfde campus, met personeel dat in beide onderwijsvormen kan werken en elkaar kan verrijken en ondersteunen."
 • Stelling: "Torenhoge ambities kunnen en mogen, ongeacht waar de wieg van het kind stond."
 • Stelling: "Opvoeden brengt veel meer druk met zich mee dan pakweg 40 jaar geleden."
 • Stelling: "Nederlands spreken moet een voorwaarde zijn voor leerlingen bij instroom in het Vlaamse onderwijs."

Pagina's