• Stelling: als we artificiële intelligentie nu niet in het lessenpakket integreren, zullen we met onze school achterophinken.
 • Stelling: als meer dan de helft van je leerlingen gebuisd is voor je test, dan is dit een teken dat de leraar de leerinhoud niet goed overbracht.
 • Stelling: als leraar moeten we in alle vakken punten aftrekken voor spellingsfouten.
 • Stelling: Als leraar maak je het verschil voor je leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: als leraar heb je engelengeduld nodig.
 • Stelling: Als leraar af en toe eens dialect spreken in de klas, kan de drempel verlagen voor (bepaalde) leerlingen.
 • Stelling: Als leerlingen/studenten/cursisten samenwerken, stel ik zelf groepjes samen.
 • Stelling: als leerkracht mag ik mijn klas oproepen om deel te nemen aan protesten.
 • Stelling: als leerkracht kan je leerlingen/studenten/cursisten helpen om hun faalangst te overwinnen.
 • Stelling: als leerkracht heb ik zelf ook last van faalangst.
 • Stelling: als je leerlingen/studenten/cursisten gelijke kansen wilt geven, moet je ze ongelijk behandelen.
 • Stelling: als individuele leraar kan je een leerling die schoolmoe is overtuigen om de schoolcarrière nog een kans te geven.
 • Stelling: Als ik ’s morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te gaan.
 • Stelling: als ik zou kunnen terugkeren in de tijd, zou ik er opnieuw voor kiezen om leraar te worden.
 • Stelling: Als ik feedback geef op een opdracht van een leerling dan is op het einde van dat proces de taak beter, maar niet de leerling. #PoweredByResearchED
 • Stelling: als directeur zet ik in op samenwerking.
 • Stelling: alle leraren van elke school moeten minstens jaarlijks een bijscholing/opfrissing rond EHBO volgen.
 • Stelling: AI kan mijn onderwijsmethoden en leerresultaten van studenten positief beïnvloeden.
 • Stelling: adviezen van onderwijsexperts zijn in overeenstemming met de realiteit van het lesgeven. (gemiddeld genomen)
 • Stelling: administratief werk is dé bron van stress voor mij op het werk.
 • Stelling: 'Roep iedereen (begeleiders, inspecteurs ...) terug voor de klas om een duidelijk signaal te geven over het lerarentekort.'
 • Stelling: 'overlabeling' doet meer kwaad dan goed.
 • Stelling: "Zorg voor rust voor de leerkrachten. De ene vernieuwing is nog niet rond of men start al met de volgende."
 • Stelling: "Zorg voor een sterk datagedreven beleid om gefundeerde bijsturingen te doen."
 • Stelling: "Zorg dragen voor het huidige onderwijspersoneel doe je niet door meer loon te geven."
 • Stelling: "Voeg buitengewoon en gewoon onderwijs samen op dezelfde campus, met personeel dat in beide onderwijsvormen kan werken en elkaar kan verrijken en ondersteunen."
 • Stelling: "Nederlands spreken moet een voorwaarde zijn voor leerlingen bij instroom in het Vlaamse onderwijs."
 • Stelling: "Leerkrachten zijn de enige echte onderwijsexperts."
 • Stelling: "Laat ons terug doen waarvoor we studeerden, namelijk lesgeven."
 • Stelling: "Laat ons doen!"
 • Stelling: "Laat de leerplannen vaker uitschrijven door de scholen zelf."
 • Stelling: "Investeer in goede leerkrachten die de lat hoog leggen voor hun leerlingen."
 • Stelling: "Gelijktrekken van de lonen en de lestijden: geen verschil meer tussen masters, bachelors, graduaten …"
 • Stelling: "Draai af en toe mee in verschillende scholen, ga in gesprek met directeurs, bezoek de leraarskamer ..."
 • Stelling: "De vaste benoeming en automatische loonsverhoging werken niet stimulerend om zich in een vlakke loopbaan te blijven professionaliseren."
 • Stelling: "De job van leraar moet in werkuren voor de klas verlicht worden."
 • Stelling: "Als je schatrijk werd van werken alleen, dan droegen alle leraren een Rolex."
 • Stelling: Ik lever een waardevolle bijdrage aan de samenleving door mijn job.
 • Stelling: Ik lever een waardevolle bijdrage aan de samenleving door mijn job.
 • Stelling: Binnen het schoolteam worden kennis en expertise vlot gedeeld.
 • Stelling: Binnen het schoolteam worden kennis en expertise vlot gedeeld.
 • Stelling voor secundair: productieve taalvaardigheden zoals spreken en schrijven kan je enkel leren/oefenen binnen een taalvak (inclusief PAV).
 • Stelling voor secundair: in mijn school ontbreekt een leerkracht voor de volgende vakken ...
 • Stelling voor secundair: Ik heb de indruk dat leerlingen nu meer tijd doorbrengen op hun smartphone/gsm dan voor corona.
 • Stelling voor secundair: Ik ben tevreden over de regels rond het gebruik van smartphones op school.
 • Stelling voor secundair: er moet een maximumfactuur in het secundair onderwijs komen.
 • Stelling voor secundair: De hervorming van het secundair onderwijs kwam/komt als geroepen.
 • Stelling voor secundair: De hervorming van het secundair onderwijs kwam/komt als geroepen.
 • Stelling voor lager: muzische vakken zouden moeten gegeven worden door vakexperten.
 • Stelling voor lager: Ik vind het belangrijk dat leraren ouders vragen om de agenda te ondertekenen en op te volgen.
 • Stelling voor lager: Ik heb genoeg tijd om sterke leerlingen uit te dagen.
 • Stelling voor lager: Huiswerk vind ik noodzakelijk voor het leerproces van mijn leerlingen.
 • Stelling voor lager: Een klaspop hoort niet thuis in de derde graad.
 • Stelling voor lager: Een klaspop hoort niet thuis in de derde graad.
 • Stelling voor lager en secundair: mijn school zet zich voldoende in om cyberpesten tegen te gaan.
 • Stelling voor lager en secundair: leren over het universum, sterren(stelsels) en planeten komt te weinig aan bod.
 • Stelling voor kleuteronderwijs: Het is goed dat er ook zomerscholen komen voor kleuters vanaf 5 jaar.
 • Stelling voor hoger en volwassenenonderwijs: er leggen/legden opvallend minder studenten hun herexamens af in vergelijking met vorige academiejaren.
 • Stelling voor hoger en secundair: De knip in het hoger onderwijs zal studenten motiveren om hun studietraject sneller af te leggen.
 • Stelling voor directie: Leidinggevende zijn, betekent ook eenzaam durven zijn.
 • Stelling voor Directie: Ik word als schoolleider gewaardeerd door het personeel.
 • Stelling voor Directie: Ik word als schoolleider gewaardeerd door het personeel.
 • Stelling voor directie: Ik moedig mijn personeel aan om onderzoek te doen naar de eigen lespraktijk.
 • Stelling voor directie: Ik moedig mijn personeel aan om onderzoek te doen naar de eigen lespraktijk.
 • Stelling voor directie: ik houd de vinger aan de pols rond wat er leeft in mijn team.
 • Stelling voor directie: ik ben een rolmodel voor mijn team.
 • Stelling voor directie: Ik behandel alle leraren op gelijke voet.
 • Stelling voor directie: de werkdruk voor directeurs is te hoog.
 • Stelling voor Directie: De professionalisering van mijn personeelsleden heeft een positieve impact op de onderwijsleerpraktijk.
 • Stelling voor directie: de nieuwe taks voor non-profitorganisaties zou niet van toepassing mogen zijn op schoolgebouwen.
 • Stelling secundair: Ik vind leerlingcontacten zinvol. #SamenSterk
 • Stelling lager: Ik vind kindcontacten zinvol. #SamenSterk
 • Stelling lager: ik kreeg voldoende vakdidactiek rekenen in mijn lerarenopleiding.
 • Stelling lager: ik kreeg voldoende vakdidactiek Nederlands in mijn lerarenopleiding.
 • Stel: morgen begint vervroegd de herfstvakantie. Welke reactie sluit het best aan bij jouw gevoel momenteel?
 • Stel: morgen begint vervroegd de herfstvakantie. Welke reactie sluit het best aan bij jouw gevoel momenteel?
 • Stel: je wil aan de slag gaan met AI-technologie in de klas. Wat heb je nodig?
 • Stel: je vraagt je klas om jouw lessen/lesgeven te evalueren. Het merendeel van de evaluaties is positief. Een minderheid is negatief. Jij ...
 • Stel: Je krijgt een nieuwe leidinggevende. Hoe zou je in de eerste plaats willen dat die persoon kennis maakt met jou?
 • Stel: je hebt zelf kinderen: zal je die dan wekelijks testen met een zelftest?
 • Stel: De leerlingen/studenten hebben collectief slechte punten. Wat denk jij dan meestal?
 • Stel: De leerlingen/studenten hebben collectief slechte punten. Wat denk jij dan meestal?
 • Stel: De leerlingen hebben collectief slechte punten. Welke strategie hanteer jij?
 • Stel: De leerlingen hebben collectief slechte punten. Welke strategie hanteer jij?
 • Stel... Je school krijgt een onbeperkt budget. Aan wat moet er eerst gedacht worden?
 • Stel, jij bent directeur van jouw school, zou je dan leraren willen ontslaan omdat ze pedagogisch-didactisch onderpresteren?
 • Stel, jij bent directeur van jouw school, zou je dan leraren willen ontslaan omdat ze pedagogisch-didactisch onderpresteren?
 • Stel, je werkt als leerkracht 4/5. Zou je voltijds gaan werken indien er op woensdag geen les wordt gegeven?
 • Stel, je stopt met werken in het onderwijs. In welke sector zou je dan het liefst gaan werken?
 • Stel, je mag vrij kiezen, wat kies jij?
 • Stel, je mag vrij kiezen, wat kies jij?
 • Stel, je krijgt de ruimte om een nieuw clubje te starten op je school, wat wordt het?
 • Stel, je krijgt de ruimte om een nieuw clubje te starten op je school, wat wordt het?
 • Stel, je hebt net een les afgerond met een klasgroep die je ervaarde als erg lastig. Hoe lang duurt het voordat je die les mentaal loslaat?
 • Stel, je hebt jezelf ziek gemeld. Wanneer ga je over het algemeen weer aan het werk?
 • Stel, je hebt een afspraak met collega('s) buiten school om. Hoelang duurt het voordat je met die collega('s) toch over school begint te praten?
 • Stel, je geeft komend schooljaar een zelfde les als afgelopen schooljaar (bv omdat je dezelfde groep of jaarlaag krijgt). Wat doe je waarschijnlijk?
 • Stel, je collega maakt tijdens een klassikale instructie een serieuze inhoudelijke fout. Jij hoort het gebeuren. Welke actie(s) onderneem jij?
 • Stel, je collega hoort/ziet jou tijdens een klassikale instructie een serieuze inhoudelijke fout maken. Wat hoop je dat die collega doet?
 • Stel, je bent vastbenoemd, wat kies je:

Pagina's